Wegwijzer financiering e-health

Financiering is voor veel zorgvernieuwers die zich met e-health bezighouden een belangrijk onderwerp. Het gaat daarbij om structurele financiering door middel van bekostiging/vergoedingen, maar ook om tijdelijke financiering. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, pilotprojecten en/of implementatie van zorginnovaties. Gebrek aan financiering voor e-health-toepassingen wordt regelmatig genoemd als knelpunt om e-health te implementeren en op te schalen. Daarbij is echter niet altijd duidelijk wat de belemmeringen precies zijn en wie welke rol speelt bij het oplossen van deze belemmeringen. Met de Wegwijzer financiering e-health wil ‘Zorg voor innoveren’ zorgorganisaties helpen eenvoudiger hun weg te vinden in de (on)mogelijkheden van financiering van e-health. De wegwijzer is bedoeld voor alle zorgvernieuwers die zich bezighouden met e-health. Dit kunnen zorgverleners zijn, maar bijvoorbeeld ook projectmanagers van e-health-projecten binnen zorginstellingen of leveranciers van e-health-toepassingen. Zorg voor innoveren is een initiatief van

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ), De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. De Wegwijzer financiering e-health is te raadplegen op de website www.ehealthfinanciering.nl.